Next Section

Previous Section

 
 HÖRA.................11
Lät oss höra ännu mer; FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Ach sjung en skål som är lustig at höra. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Men lät oss höra. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Höra och se? FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
Men si Capten! Lät oss höra. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Ysch barn! lät oss höra FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Vid bössan mot hans arm, at minsta buller höra, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Han slog tappert, som man fått höra, FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Måste jag höra jämt begabb. FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Efter folkets sqvaller höra, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Jo men, om du blott orkar höra, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
 
 HÖRAS................2
Höras täta återskall, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Skällorna höras på getter och lamb, och tjurarna flämta och vråla. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÖRDE................5
Hej! sade Fredman hvar gång han hörde Valdthorn börja skråla, FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Hörde du klart, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Bror hörde du inte? FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Och mig hörde hicka, FS 10 Supa klockan öfver tolf
SCHRÖDERHEIM hör du; hörde du nu, huru ljuft valdthor FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÖRDES...............3
och Herdars spel de hördes inte: EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
Hördes intet stampa takt. D.C. FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Aldrig hördes Lärkan nånsin spela FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
 
 HÖREN................3
Systrar hören min musik FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Systrar hören! FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Systrar hören! FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
 
 HÖRES................3
Barnens skrik kring nägden höres, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
Än Tjurn han höres vråla, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Höres Echo in i gaffel gränd. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
 
 HÖRN.................5
Eol hwiner i hwart hörn. EN STUF RIM N:o 38 DEN 16 JUNII 1777
Stod en Nalle i sitt hörn. FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Klacka en toffel, små pigorna nicka i hvart hörn, FS 55 BAGGENS-GATAN
Skörtena flägta med sniljor i alla hörn; FS 55 BAGGENS-GATAN
Sågs här i hvart et hörn FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
 
 HÖRNAN...............2
Ögat blott på Hörnan spänn. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Hörnan föll, fem supar håller jag; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
 
 HÖRNET...............1
Bortnas där i hörnet där på spiken FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
 
 HÖRS.................17
än alt lefwande hörs knorra, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
bullret hörs, det bullrar åter EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
hörs violn wid wingens flägt. EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Valdthorn hörs i luften mumla, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Dån hörs från logen, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Trumman hörs i gränden slås. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Bullrande hörs en gyldne Caross, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Kråkors skrän hörs skarpt och gällt. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Ljusen spraka, Flöjterna hörs! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Valdthornen hörs; FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Trumslagarn ren hörs pinnarna röra, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Hör huru klockorna hörs från Stan. FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Hörs innan för FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Längst ut åt ängens rymd hörs sista gången tuta FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Hörs Skördemännens skrål FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Och ingen Lyra hörs, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Valdthornet hörs vid gastarnes sång, som mumla och tumla i FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÖRTS................1
och aldrig hörts så tyst på Åkerblomskans krog. EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
 
 HÖST.................1
Din vinter, sommar, höst och vår, FS 5 MIN HERRE! (a)
 
 HÖSTAS...............1
Som han söp opp i höstas tror jag mest; FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
 
 HÖTER................1
Ser du inte kusken höter? FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
 
 HÖVÅLM...............1
I en hövålm på en skulle FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
 
 I....................1297
min lyra ren i kras, EN STUF RIM N:o 1 BOUTS-RIMÉS
står Kungens namn i gull. EN STUF RIM N:o 1 BOUTS-RIMÉS
står stugan ni i brand? EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
med skorpan half i mund. EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
när mot dess klara djup Timantes i sin yra EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
sig hunden lagdt i ring, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
förbi i tysta språng sig hararna framskjuta, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
i Råg-skyln någon gång den swarta fogeln knäpper, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
Hör Späda Sparfwens rop i busken där på klippan, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
Kring Nattens Maijestät sig alt i dwala säncker, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
och sjung i skogens hwalf. EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
så får den wäfwen bli i fred. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
men så är saken i hwart ord: EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
På Norr i Stora Wattugränden, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
i Januarii wäntar han EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
ett stycke stuf med guld i änden; EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Och i behof är jag om klister; EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
i dessa swåra tider stängt, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
jag aldrig kring i landet flängt EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
utbe mig burskap i mitt land. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Commerce-Collegium i all ähra, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
mycket malört i mitt Win. EN STUF RIM N:o 6 BOUTS-RIMÉS
Fredrickson tar meij i öhra EN STUF RIM N:o 6 BOUTS-RIMÉS
till Rörom i min hand sin gyldne pihl han ställt EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
och sielf i sockrets fragg sitt wäsend sammansmält. EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
I detta Backi skrubb, det ingen hint förstöra, EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
Kyskheten klädd i taft wid waggan satt som amma, EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
från modern i paulun det sköna barn annamma, EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
på Atlas-kuddar lagt och swept i purpurie. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
i dag församlas wij. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Hur bäst en blomma skönt i tusen färgor prålar EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Hwad döden nederfält i dag han undangömmer EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Men pilen som han hwäst i tysthet han fördömmer, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Knapt i Dianas lund en Pappegoija andas, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
så hög-grön i sin dräkt, så renlig i sin ans, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
så hög-grön i sin dräkt, så renlig i sin ans, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
och stundom i en punckt all werldens färgor fans. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
och i den myrten lund där offerkärlen bandas EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
I winets liufwa must du nögd din tunga blötte, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
I min Inbildningskrafft Steglitzor, Nägtergalar, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Än bläncker du i skyn, än i de gröna salar EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Än bläncker du i skyn, än i de gröna salar EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Hwad frihet ägde du? Hwad lustar i naturen? EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
utbrast din näbb i skratt, till hwissling, stoij och skri. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Men wällust följer harm, ditt högmod skull i buren EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
där watten blott och bröd som fången i sitt fängsel, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
är det i boijor snärdt och Iris list så nära, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
at all dess stolthet bryts i suckar utan tal. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Men i Telje på min ähra EN STUF RIM N:o 9 IMPROMTU
nu står ren min fot i tulln. EN STUF RIM N:o 10 IMPROMTU
i sin trängsel och sitt fall, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
som i Sodom och Gomorra, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Prästerna i Templen läsa, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Barnet i sin linda skrattar, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Döden i wår hydda wistas, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
alt i ständig willerwalla, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Gjut i tysthet ögats floder, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
som i det fördolda ser. EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
och hwar knekt i wagt-Paraden EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
hoppa på en fot i snön. EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
som en Blomma i sin wåhr. EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
i det gladaste omgänge, EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
mer i dörrn med Espengren, EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
jag i Carons famn då snarckar, EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
klädd till Brud i Upsala. EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
i sitt fina hwita wallmar, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
i sin brudsäng, med sin krycka, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
dimper kull i Cronoberg. EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Kuttrar in i Skogens wrår, EN STUF RIM N:o 18 ELEGIE
och i Stopet ingen tår. EN STUF RIM N:o 18 ELEGIE
på en Anckare i wrån. EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
och i rensten äldsta Sohn. EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
gålfwet jämt i wågor flöt. EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
Kasta Skorsten bums i gatan, EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
gömd i qwalm och heta moln; EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
I största min Sal EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
så tjock i hwar fena EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
i Spinhus alléen, EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
jag sielf i små bitar EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
i Hoon sök cortletter EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
i dag på Plateaun. EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
i Westerås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Westerås EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i fulla fjorton dar, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Westerås? EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Westerås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Westerås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Westerås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Stora Hopar-gränd; EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Westerås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Westerås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i skogen för Tyran, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
och gnaga n i hans bås; EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
i Westerås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
och raisonerar plumt i mitt hus, EN STUF RIM N:o 24 TILL L..... Skål, juhlafton 1779
sjunger jag: slå i mer win, EN STUF RIM N:o 24 TILL L..... Skål, juhlafton 1779
en stor Festin i dag EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
och Sirap i en skål. EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
detsamma som i går. EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
gjör mig i dag den ähran EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
i tårar och Melancholie. EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
Då sjungs om Damon i det gröna, EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
mig ödet lyckligt bragt i land; EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
förbittras i sin ton, EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
en Ruggig Dogg i miugg EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
Wid Plancket diupt i mullen, EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
i gyttjan trillat ner, EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
man i hwar winckel ser. EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
Hwad Skönhet i naturen, EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
hwad fettma i hwart spår; EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
när döden i sin mörcka ståt EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
två Hjärtan i sin lugna wåhr, EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
som endast fått i några åhr, EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
och måhnan sanck i Skogens hwalf, EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
En storm brast ut mitt i det lugna, EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
i Dödens armar tårefull. EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
Smidd som Fången i sitt järn, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
som i hennes tempel trälar , EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Lyckan i belöning ger, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
när i Sömnens famn jag kastar EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
I en brun och sliten rock, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
ty i brist på ull i kullen EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
ty i brist på ull i kullen EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Ja! jag nödgas i min nöd EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Barnets arm i hjulet krökes, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
hur i den förtwiflan lyser, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
hur min kropp i Wedbon fryser, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Hur i de minsta lifwets trådar EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
och i hwar ådra dygden bran. EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
ibland i Lyckans Tempel stå, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
och han war glad i ljuft och ledt. EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
skall skicka lugn i hennes gårdar, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
och Torn-vägtarn i Maria EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
som sig främst i Spetzen högt! EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
i sin skinpäls med sin fleut. EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
än i Femti år och fler. EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
som framglimmar i hwart slag. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
klädd i gyldne moln och pilar, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
och i hwirflar rullar fram. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
ned i sina dolda rum. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
och hans stuga står i brand. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
i min hand förgyld och warm. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
Man från man i alla leder, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
göm hans wälfärd i Ert minne, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
i mörcka täckn swept, hwars snibbar marcken röra, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
eij i Ur-wäders-gränd EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
min Skönhet i paulun hon grinar som en Mara, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
än mellan Rottors språng han den i marken smäcker, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
och som en Jordens träl i stoftet sig betäcker, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
med saffrans-bröd i mund och buxbom på opslagen, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
med rundt och pudrat hår, med sorgband i skjortkragen EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
ger mig ett styngn i magen. EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Oändligt detta bröst, det pinas i sin wåda, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
som denna Sorge-fäst i öpna fönster skåda, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
i en Damons bröst en Iris eld ge klåda, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
förbyts i stoij och skri EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
de wissna i min famn, och deras lena kläder EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
bugar i sin mörkblå rock. EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
Meisner Oehlheim i guhl wäst, EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
och et stop i bältet fäst, EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
Trundman i sin swarta dräckt EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
segerkrönt i bältet gömdt, EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
i en lätt och ledig skrud; EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
något lent i blodet finner, EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
Eol hwiner i hwart hörn. EN STUF RIM N:o 38 DEN 16 JUNII 1777
i de bottniska hafs-wikar, EN STUF RIM N:o 38 DEN 16 JUNII 1777
Göken, som i toppen gal. EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
I sitt Skiuhl, med Trumph i näfwen, EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
I sitt Skiuhl, med Trumph i näfwen, EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Gummorna i måltids-tälten, EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Sista Skillingen i pungen EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
klingar i hans slitna wäst. EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
intill Mölnarn opp i qwarnen EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
i alla sällskap du kan winna EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
Neij, winna hiertan i det goda, EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
At eij i sielf-klok dårskap yra, EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
I början ges wäl Honings-must, EN STUF RIM N:o 41 ÖFWER LÄNGTAN Wisa
i sielfwa nöijet blifwa brydda. EN STUF RIM N:o 41 ÖFWER LÄNGTAN Wisa
och kan i himlens famn sig sluta. EN STUF RIM N:o 41 ÖFWER LÄNGTAN Wisa
men hans namn i tideböckren mer förmår, EN STUF RIM N:o 42 TILL H: K: M: d. 19 aug. 1779 på Drottningholm
Regenter i hans spår EN STUF RIM N:o 42 TILL H: K: M: d. 19 aug. 1779 på Drottningholm
Werlden ännu i minne har, EN STUF RIM N:o 42 TILL H: K: M: d. 19 aug. 1779 på Drottningholm
bryts et budord straxt i lagen, EN STUF RIM N:o 43 ÖFWER DEN SOFWANDE ANNA STINA HOS MILLDENS Impromtu d. 1 Feb. 1780
sielf jag sitter i hans knä, EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER 1. BILLET U: W:
fins i mina gömmor, bara EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
drif-is i hwar enda rad, EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER 2. BILLET U: W:
Skönsta Ulla, i Arresten EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
ångest-swetten står i pannan. EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
som din rygg i Themis famn EN STUF RIM N:o 44 3. BILLET. U: W: Swar
i Ordens-Caraphin. EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
i dödens Alphabeth. EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
men jag förblir i döden EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
en möglig Kärng i älskog dånad, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 3
en swulten Katta i sin brånad, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 3
Sen jag tömt mitt stop i botten, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 6
gjör jag något i Madame. EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 6
Hwarför är jag eij i ropet, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 8
hans lyckhjul dras i Fröijas port, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 13
Brodren Kulo bred i mund, EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
bullret ramlar in i skogen EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
brottas i fullt sträck och ränn; EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
at Hon ren i Kyrckan gått? EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
om de se min skymt i gränd. EN STUF RIM N:o 49 Än tre quarter mig nu felar
glasenom på bordenom i Krogenom; betraktom Stopenom på FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
slå i, och det ären J käre Bröder, som hafven at beställa om FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
slå på trummorna; håll fast i stopet. FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Hela hjertat i mig klappar; FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
I Bränvin skall du bada; FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
En Nymph i det gröna, FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Och Vin i gröna glas: FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Jag är i våda. FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Fader Berg i hornet stöter; FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Svingar sig i en Dans. FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Minsta veck i kjolen fräser, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Valdthorn hörs i luften mumla, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Eldar kring i luften ljunga, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Står jag i Charons båt. FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Köket i kammarn, hur sa? FE 4 Enkannerligen til Anna Stina Denna wäf af Sexti alnar
Flickan i sängen, i särken så feter; FE 4 Enkannerligen til Anna Stina Denna wäf af Sexti alnar
Flickan i sängen, i särken så feter; FE 4 Enkannerligen til Anna Stina Denna wäf af Sexti alnar
Si Anna Stina så hviter i barmen! FE 4 Enkannerligen til Anna Stina Denna wäf af Sexti alnar
Käraste kommen i håg mina ord: FE 4 Enkannerligen til Anna Stina Denna wäf af Sexti alnar
Käre bröder, så låtom oss supa i frid, FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
I denna här verldenes ondsko och strid: FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Slå i stopenom Bröder, slå låcket ihop, FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
I all kättja, FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Som Hjeltar i blodiga slag. FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
I Bacchi vingård stå qvar där du står. FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Si i Damasco där ligger en Slup, FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Hoppa i språng. FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Blommar i topp; FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Men fyll i krusena FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Bindas i sängar, på ängar och fjälar. D.C. FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Kyla, svalka, ro i mitt bröst, FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Men mitt öga ser som i en dimma FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Och min själ är i behof. FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Si nu kött och blod i skönsta prydnad FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Qvickna åter i din graf. FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Hoppa i fläng. FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
I morgon dig häng. FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Hej! i fult flygande buga och nicka, FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Armarna ut, edra lymlar i ring. FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Dra in i helfvite, stå ej och hicka, FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Och stråken han tar i hand. FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Handskar i hand och hattarna på. FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Röda band i Skona, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Pipan i munn, och bränvin som vatten FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Ryggen i hundra bugter, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Rak i lifvet Ulla, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Si hvem är det i Nattråck så nätter, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Ta mej sju tusen! se två i flocken, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Käraste Systrar tagen i ring, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Nymphen är i taget, FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Kors hvad pragt i Fröjas tjäll! FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Blåsen bra i qväll. FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Fötterna i språng, och hela golfvet gungar. FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Och i Vinet glad och kär FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Skönhet i hvar ögna stråla, FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Han fick bra stryk i går. FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Edra Markattor stå intet där i fenstret, Hut! och kika, FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Blås som i krig. FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Kjolarna upp, Solfjädren i hand FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Rödt Vin i gröna glas! FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Korsgevären nu i kors; FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Och bröder stå i ring, FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Ty i Corpralens kanna näsan sticka FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Nå Jergen Puckel, ta hatten i hand, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Var inte hjulbent och skrapa i sand, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Lustigt i dansen svinga; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Stöt i Valdthornen med grufligt allarm, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Här äro tuppar med sporrar. Slå i, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
I min Själ Cupido strider. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Bröder dansa nu i fläng; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Glas i hand och ljufligt stränga spel, FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
I din hufvudskål. FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Bacchi Vingård står nu i sitt flor;. FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
I de helga lunder, FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Ej i vatten, nej i Cyper-Vin FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Ej i vatten, nej i Cyper-Vin FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
I hvart stop du tömmer FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
At i Bacchi Vingård blifva fet!. FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
I Hallrätten visa knogen; FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
I väggen flaskan surra. FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Släng din mässings-kam i håret, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Tag din käpp i hand; FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Knyt i din Halsduk röda band, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Du är i vårt Land. FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Näsan i vädret gerna. FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Den som i kransen tager; FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Lästen slå midt i flinten, Hej! FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Och spring du, ta i din kanna; FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Tag prompt i näfven glas och burk, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Älskelige Bröder tagen nu i ring, FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Hej lif och mandom i vår tropp. FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Hurra Kamerater! alt andas i frögd; FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Oboe.Myran i sand. FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Hjerta i barmen, FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
I glas; FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Bouquetter i barmen FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
I Jergens knä sitter hon på stoln. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Näsan i glasena sticka, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Ljuset i pipan nu brinner, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Våfflor och Strufvor i Gröngräset ställ. FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Tamb.Systrar med hand i sidan, god dag! FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Fröjda i Själen hvar trogen Cousin. FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Tamb.Kärlekens pilar hvässas i Öl. FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Pipan i munnen och skönheten inom din arm. FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Och vill i dansen gifva hand; Fin. FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Blir röd i synen, blå ibland; FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Lustigt i harmen FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Kråset i barmen FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Och Jergen rak i lifvet. Hut! FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Jag i en minut. D.C. FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Se Fader Berg i truten; FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Vinet i mit tycke FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Staden i dimma, FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Pottor i gränder FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Klinga i gatan, hej lustigt Calas. FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Sömnen i ögat och ljuset i hand. FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Sömnen i ögat och ljuset i hand. FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Ulla i särken; FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Dansar i Salen, FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Tager i barmen FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Tumlar med Nymphen i sängen där står. FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Sluta med pålskan det Fan far i dej. FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Kastan i Putten; FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
säger jag? Jo med snöhvita finger, som täfla i glans med FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
de Orientaliska pärlor. De gyllende Fiskar i China upstiga FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
i svafvelgul ånga utur berliner-blå katsor, fästade med rosen FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Åkrarne i det rika Indien kunna knapt i sina små glimmande FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Åkrarne i det rika Indien kunna knapt i sina små glimmande FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Herdinnor i Nopkin och Gingang med Solhattar af Pärlemo FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
gunga i Pomerans-trän, och upfylla luften med förtjusande FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Håll i glaset, du är mogen. FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
I en röd Scharlakans tröja FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Brann min blod i dig. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Och i sängen klef! FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Här ligger jag i rännsten och betraktar FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Rocken i trasor! FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Spriden i kärlen ljud. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
I denna strupen, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
I alla öden, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
I bleka döden FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Och i min sista stund FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Ingen i staden klädd. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Ned i molnens bädd; FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Friskt i flaskan, hej! FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Sen gå i mit mörka djup. FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Om den eld i blodet rann FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
I Neptuns hof. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Se Venus i sin pragt, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
I Ring. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Göken gal i skogen FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Går in i Palemons Tjäll FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
I quäll. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Med glas i hand. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Gunga i Roddar-båt. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Stig i land på Paphos ö, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Träd in i min stuga, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Si Värden i huset FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Blåsen i Portgången FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Vällust i blod och glas, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Mutter gutår! där står han i vrån; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Mutter, i hufvud jag fått fyra hugg, FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Et uti armen. Gutår nu i mjugg! FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Två hugg i mit lår, FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Mutter gutår! det skedde i natt. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Därpå så i minuten,. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Krögarn i skjortan han kom också ut; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Aldrig jag spelt i Kolmätar-gränd. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Aj! se skinntutan damp där in i Basfioln. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Mutter i går gick hon, med en Palt. . FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Vällust i den säng där jag föddes. FE 27 Som är dess sista tankar
Men båda sofva. Gutår i förtret! FE 27 Som är dess sista tankar
I går såg jag ditt barn, min Fröja, FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
I Yxsmeds gränd, FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Klädd i en svart garnerad tröja, FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Men i dess fjät såg jag två gubbar FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
I Paphos land. FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Klang, Pinn i vädret, FE 29 Til de förnäma
Och skåda de sköna i silke och flor. FE 29 Til de förnäma
Stolt! herrarna spassera i salen, min bror, FE 29 Til de förnäma
Hoppar nu främst i Polskan och gör Nymphen spratt. FE 29 Til de förnäma
Och Fröken där ute i farstun tilber. FE 29 Til de förnäma
Smäcken föll ner i trappan, Bouqueten försvann, FE 29 Til de förnäma
Movitz, din Lungsot den drar dig i grafven. FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Ligger så sväld och fuktig som i bad; FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Utur hans kärl din död i droppar flutit FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Jag slår dig i skallen. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Hvarför du blef sparkad i änd. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
I år, om jag mins, eller hur? FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Med floret i ögat för myggen FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Min skönhet slank in i et hvalf. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Men just i det samma hon stanna, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Med handen i kjortel och barm, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
I hufvud och hjärna. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Och smattra som kulor i krig. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Utan compass, och i brusande svalje, FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
Lik en Schebek som i vågen arbetar, FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
Och som i tusende vinklar upletar FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
Sjunk i ditt djup; FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
sillstjerten på ölkannan. Trumf i bordet! Tig Käring. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
i bordet! Åtta styfver håller jag. Courage du gamla FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
med Madamen i skjulet, Citronerna på duken, och Spinn FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
med en Markatta på axeln och en Säckpipa i munn. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Trumla Trumslagare, Harlekin dansar och slår benet i vädret. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
- Friskt opp gossar, bottnen ur tunnan! Trumf i bordet! FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
- Ta fast tjufven. Grefvens Lakej sätter åtta styfver i FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
- Trumf i Klöfver. Där kommer Movitz. Åtta och FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
som bor midt emot Wismar i Kolmätar-gränd. Lustigt! FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
armen, och Buteljen i fickan. Stig i båten. Hvad säjer FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
armen, och Buteljen i fickan. Stig i båten. Hvad säjer FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Movitz, bruder, willstu was Kirschen haben? Stig i båten FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
med gule pexerne sitter i packen und beschteller. Non, FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
zeit mit smähworten begegnet ist. Hurra! Stöt i Valdt FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Movitz blås i ditt horn FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
I Cadix och Dublin. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
I en åldriger dal FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
timra i skuggan af den up och nedvända mörkbruna kölen. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Tempelbyggnad på en högd? och nedanför i vattubrynet, FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
peruken i böljorna, och dricker hela Verldens skål. Klang FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
i hornen! Hvila på årorna. Sjung Susanna. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Solhatten i hand FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Mitt förklä midt i tu. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Det i hjertat mig skär. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
I dessa böljor dö. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Trumman hörs i gränden slås. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Jeppe blås i tornet, blås. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Blänker i den mörka natt; FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
I en hövålm på en skulle FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Böljan susar i Norrström. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Manskap sväng i divisioner, FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Marsch i plutoner, FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
I en sönderslagen lykta FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Och i rännsten på sitt öra FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
I dina blickar FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Syns i rännsten här och där; FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Guld-galon i röda flamman FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Eld i skrufven röd och varm; FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Alt i ljusan låga står; FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Elden fladdrar i peruken, FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Sprutan han i nacken får; FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Hör hur de stulta och skrapa i sand, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Ragla och tumla med stopet i hand, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Fader Movitz, slå i, slå i! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Fader Movitz, slå i, slå i! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Natt och dag jämt i fylleri, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Somliga dricka et qvarter i hast, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Nu är jag lik fogeln snärd i garnet, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Slå i åt mig; kanske smärtan förgår FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Knapt har jag lefvat i femtio år, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
At sådant Finkel som jag söp i går FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Fan i dej så du mig bedrog! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Slå kypare i. Det är nog. FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Vår Ulla låg i sängen och sof FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I taket på sin pinne i bur FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I taket på sin pinne i bur FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Gret i sömnen bitterlig, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Och klöste sig i barmen. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I Sängstolpen och i stoln; FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I Sängstolpen och i stoln; FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Allting tycks i vällust dö, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Glömde gubben i sitt qual, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I lockar och pomada; FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I spisen satt och flåsa, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Brydd en ann i vredgad ton, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Med näsan högt i vädret. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I små ränder FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Sprang in i krogen, fylde en kopp FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Astrild brann i glasets djup, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Ej i Sverge FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I dörrn på tröskeln, gissa hvem kom, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I sitt paradis. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Lyser i fronten bland bajonetter, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Stolt dina ben i hvita stöfletter FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Lång och högbröstad, breder i truten, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Ritade namn i hundra façoner, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
I perspectivet så långt som du ser, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Rustad i stöflor med bälte af gull, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Och i rocken glimmande knappar. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Sömnig och varm med handen i barmen, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Åldrig i purpur med stjerna och band FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Ropar Gevär! tar Musköten i hand, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Stolt med en plume i glimmande drägt, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Gosse en gång om du stupar i fält, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Rostad i blod och krökt i Cossacker; FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Rostad i blod och krökt i Cossacker; FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
I Jacobi torn står säjarn på åtta. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
En i et Valdthorn han pruttar tjock och stinn; FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Samlar i ringlar FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Tamb. Och efter trippa i full ifver FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Tamb. I takten han på klacken vickar. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Se Dalbergs Cajsa, hvar hon i gluggen står och gråter, FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Tamb. Hör in i gränden harpan låter; FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Där går Processen; kamrater hvem är död i gränden? FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Han midt i lede FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Där går Orgtramparn, och så Tornväktarn i Cathrina, FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
På Bruna Dörren i fjol den sista Mars. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Rider Er djefvuln? Stå rätt i ledet, rätta felet; FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Lägg an i vädret! Ge fyr! För fot, dit nöt! FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Ren i hvar spis, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Dalkarln i sin skyffel tar. FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Ren i stopet fattar, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Står i dörrn och skrattar; FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Med en pust i hand, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Lärkan i skyn FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Tuppen i byn FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Bröst-bouquet i barmen, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Se den Son i Schäfer-hatt, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Med en Musch i pannan. FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Ge rum i Bröllops-gåln din hund! FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Slån i lorten, FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Aj i skorsten brinner sot. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Tan i kragen, FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Klang i tornen; FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Stöt i Hornen; FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Venus lik i dygd och pragt. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
in i bröllops-saln. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Vips damp han i vrån och teg. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Går i Salen, FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Mollberg satt i paulun, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
När med kärlet i hand, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Gubben stod så bredbent i sand, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Böxbandet i böxorna sprack; FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Hvad har du i ankaren? Rack. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Än i stånkan Signor? FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Mollberg du har slagits i natt; FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Bror, aldrig bli rädder i krig; FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Nattkappan i trasor, min Bror. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Trumf i bordet! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Ulla klädd i grått och grönt FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Mins i förgår hvad Calader; FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Stjernan tindrar i sin fläkt! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Hur han mod i språnget hämtar, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Pojken där på skridskor han klingar i viken, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Än den Hingsten i fullt sträck, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Märk hur snällt han går i dansen, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Som i Casan FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Därför i så lustigt lag, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Kling klang för min flicka, så trogen i nöden, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
In i döden, in i döden! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
In i döden, in i döden! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Lägg Kummin i, Susanna, FE 43 Till Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle
Skaffa i fläng; FE 43 Till Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle
Ända i din kärleks timma, FE 43 Till Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle
Masken dold i blomman bådar blommans död. D.C. FE 43 Till Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle
Och hvart finger i fullt språng FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Käns i själn, och hon FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
I sitt stoft med tårar FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
I min sång blir spordt. Fin. FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Kör i Bacchi fårar FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Skulle eldas i sin själ, FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Satt i et gehäng, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Slog han i verkstan, Pling plingeli pläng, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Drottningens Pålska i Pålen, G dur; FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
I verlden så stark FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Förmår i sitt land FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Nu satt i vrån en gammal Sergeant, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Slog Harpan i kras FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Med harpan i hand, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Sitter rak i sadeln som en stång. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Med Pistoler i bältet och en stor Basson. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Pitsch! hör han smäller i flygande språng, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Tyst! nu i ring FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Han galopperar i harmen; FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Bröst-bouquetten märk, i barmen FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Klockan Sex i afton ungefär. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Undan för tusen! det pinglar och slår i klockstapeln FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Pitsch! hör han smäller med piskan i sten, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Och et glas i hand. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Där stod han och växla, med pipan i mund, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Klädder var han i sin mörkblå Surtout, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Som bröts i en blomma til slut. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Stod och sörpla ur tunnan i Krögarens skjul FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Pitsch, Pitsch, hör han smäller i gränd. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Säj hvad har du i korgen? Confect och Succat. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Än i byttan på armen? Kolrötter, Spenat, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Jag flängt sen i Brännkyrka tie hon slog; FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Fem supar i qvarten han tog. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Et lakan til svepning Lät si hvad i går FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Fisken dansar qvick i katsen, och här FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
I knytet låg kringlorna Gudar jag svär! FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Tog du bränvinet då? Jo i skrubben jag gick, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Si på färgen! hvad tycker du? Alt i godt skick. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
I de fallna segel; FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Grinar han mot soln i skyn; FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Vimplens fläckt i toppen ses, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Movitz stöt åt dem i lurn, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Har i knä en bytta smör, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Kon i vassen skylt sin kropp, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Snärd i våta tågen, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Ängen står i härlighet, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Svinet går i rågen. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
I en löfsal kring ett stop FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Syns i vattnet strimma; FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Samlar stenar i sin hand, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Sotarn svart i skorsten står, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
I Neptuni sköte. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Klef så bredbent i paulun; FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Hur vårt månsken nu i qväll FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Står i jullen, står i jullen, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Står i jullen, står i jullen, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Hissa vimpeln högt i topp; FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
I vår tropp. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Drick lilla min Syster, drick Mollberg i botten, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Lägg i land vid krogen. Hvar? FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Tack för sist, Skål! lägg i land; FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Wingmarks Mor ta mig i hand. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Skrapa tofflorna i sand. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Lottas Muff låg i sängtäcket, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Svepta i en mangelduk, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
I Kajutan FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Låg i duken, Låg i duken, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Låg i duken, Låg i duken, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Brynt i varmen FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Tag vårt sällskap i dit skygd, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
I vattnet sig sänka, FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
I vattubryn. D.C. FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Med hatten i hand; FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Se Ulla i båten; FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Solen i ögat sticker; FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
I dag från Djurgålns förstörda kanter FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Hurra! hurra och slå i, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Bergström stod i vrån och drack, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Som i lunden står så flat FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Och har i truten sin ljusgula pipa; FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Sjungom alla nu i chor, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
När i de sälla länder FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Som i den klara bölja FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Med två nystan i en potta FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Och ställ Fioln i vrån; FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Förr du snärdes i en snara, FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Han Fioln i famnen får, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
I hvar knäppning och hvart drag. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Sqvalpar Ölet i sitt glas, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
När Fader Berg i stråken fattar FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Klädd i Nattråck dumt och platt; FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Gör han behändig och snabb i sitt lopp, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Än en Gesäll med glas i knogen, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Mellan två linor högt upp i en gran. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Hurra! hvad Båtsmän och Systrar i takt FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Tolf i qvadraten,. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Huggen i Skallen, vrid opp Truten, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Slangen och Pannan i Ormsaltargränd, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Slån i hjernan! Slån Nej hålt. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Til vällukt i sin herdes Tält, FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Som i ro :||: FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Fördunkla Templets Tupp i skyn; FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Döljer i sitt skygd en hvilostad. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
I det djup Cyclopen viggen svaflar FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
I tårars öfverflöd för dig, FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Slå i mer. :||: FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Blir min Mantille i alla fall. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
I en fållbänk välj en ny Corpral. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Solen sprider i sin nedergång; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Den är bykt i Bacchi saft; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Stängd i en vrå FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
At i slaget ramla två. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Pipan i munn, slanten vid foten, FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Para sig i äng och dal. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Än högt i sky, FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Än ner i dalen FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Gräla fritt i spelet kring en hvar. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Bort i ljusa hvirflar far. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Klotet göms i slask och grus; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Bom i hvart slag, FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Klang i vårt lag! FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
En sträng Vestal i sit qvalm i sit qvaf. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
En sträng Vestal i sit qvalm i sit qvaf. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Du Nymph i din brånad på lustans haf; FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
I Astrilds små besvär; tvär,tvär. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Som suckar i sin vrå; hå hå! FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Dess stoft ren i blomstren en vällukt ger; FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Jo du skal ut i galopp och förklara FE 57 Om Barnsölet
Stig i stigbygeln och klappa på länden; FE 57 Om Barnsölet
Pitsch! hör han smäller och hoitar i gränden; FE 57 Om Barnsölet
Hör hur han blåser i gupp och galopp. FE 57 Om Barnsölet
Nej han arbetar i blixtrande språng. FE 57 Om Barnsölet
Pitsch! hör piskan ner i gränden. FE 57 Om Barnsölet
Står i stigbygeln med ögonen hop. FE 57 Om Barnsölet
Borta vid Danto, det fan far i dej! FE 57 Om Barnsölet
Rid nu i fyrsprång, var munter och vaken, FE 57 Om Barnsölet
Smäll nu i luften ett skott af pistoln. FE 57 Om Barnsölet
Kilberg, ach! mit hjerta i mig blöder. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Bortnas där i hörnet där på spiken FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Ingen i huset, FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Hurra Courage, Bagage! God dag Bröder! friskt i flaskan! FE 59 Til Lo-Katten
ländska pipa där. Du skall bli Dam-Jan. Slå i och sup mig FE 59 Til Lo-Katten
kommer ifrån Bourdeaux. Han ligger ju i Cattegat, Canalje. FE 59 Til Lo-Katten
ziger Doppeltbier, Flaskor med Silfver-tulpaner i kanterna och FE 59 Til Lo-Katten
Gull-brännvin. Stryk på Fiolerna. Stöt i Trumpeterna. Bjud FE 59 Til Lo-Katten
Och i din stufva, FE 59 Til Lo-Katten
Som grälar där i dörrn. FE 59 Til Lo-Katten
Fria i helfvite Sjögren, kan du bli kär i et Troll med FE 59 Til Lo-Katten
Fria i helfvite Sjögren, kan du bli kär i et Troll med FE 59 Til Lo-Katten
Rumpevrickere! Är der ingen skam i jer? Tör J raabe sådan FE 59 Til Lo-Katten
huset. Jebiona mat. Hej blås i Trumpeterna. God dam FE 59 Til Lo-Katten
Palla vinno ja olta tånnä. Hurra! blås i Trumpeterna. FE 59 Til Lo-Katten
Häll i Musikanten; FE 61 Till K. Mor på Fyrkanten
Brutna ben i Caprioler FE 61 Till K. Mor på Fyrkanten
Och sin Tuggbuss valkar i mund, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Pålskan i fyrkant formerar, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Titta i taket; jag låfvar; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Kung Ahasverus i köket FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Där ser du Noach i Arken. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Handsken i handen han slänger. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Folket i dörrarna glänta, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Se hvar han står i surtouten; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Munstycket blänker i truten, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Och Ljus-kronan glimmar i saln. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Rödbrun i barmen som koppar. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Stöt i valdthornet din satan. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Hand i sidan futtigt maner! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Håll ut ringen håll bara i! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Släpp Svarfvarn in, vrid i kringen, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Mästare kom in i ringen. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Stöt i hornet, blås symphoni. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Stöt i hornet Bergström slå i. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Stöt i hornet Bergström slå i. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Kärlekens skål! drick i botten. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Ut genom Saln i Förmaket! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Dammet det står opp i taket. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Sminkad i flor och corneter, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Midt i tu. Lät Flöjterna gå! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Här är du Damjan i huken. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Krögarn tar Svarfvarn i lufven; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Facklorna släckas i glansen, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Gumman får misfall i dansen, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
I ditt glada hus. FE 63 Diktad midt i veckan
Och med glaset i hand orera. FE 63 Diktad midt i veckan
I sin rosenröda Koft och Kiol; FE 63 Diktad midt i veckan
Som hon bar i fjol? FE 63 Diktad midt i veckan
Nyckelharpan i rummet stimmar, FE 63 Diktad midt i veckan
Med Pocaln i hand; FE 63 Diktad midt i veckan
Och i mörkrets dvala, FE 63 Diktad midt i veckan
Lät den dumma i oket tråka, FE 63 Diktad midt i veckan
Tag nu hvarandra i handen och sväng. FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Rödbrun i synen med en kullrig buk. FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Fan far i dej, du mister arm och ben. FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Käppar och klingor de splittras i skyn. FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Oboe.Movitz i fönstret skådar på ny, FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
I Fröjas Tempel, FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
I en mörkblå kolt, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Jag stått i fyra timar jämt, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Krögarn i Grafölsgåln, den hund, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Se på när jag talar tändren de skallra i truten. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Hvad harm! mit öga går i gråt; FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Lämnat i hans vård. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
I båd våg och land, Fin. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Brann här; se i vår clenod, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Se i detta blod FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Hon kall! lät oss alla varma i hjertat nu vara; FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
I lifstycket hvitt och blått FE 66 Til Movitz Målare
Sen i din Olymp i frid FE 66 Til Movitz Målare
Sen i din Olymp i frid FE 66 Til Movitz Målare
Movitz i sin andakt dör, FE 66 Til Movitz Målare
När han sist i vågor strör FE 66 Til Movitz Målare
Täckt de gömmas i et flor. FE 66 Til Movitz Målare
Där han i sin blomster-knopp FE 66 Til Movitz Målare
I vrån; FE 67 Til Mutter på Tuppen
Fast jag just nu i vår FE 67 Til Mutter på Tuppen
Och tumla i sängarna FE 67 Til Mutter på Tuppen
Där i burken du sett, FE 67 Til Mutter på Tuppen
Och hvissla i gränderna, FE 67 Til Mutter på Tuppen
Far i den Sultan! FE 67 Til Mutter på Tuppen
I kjol och farbolan. FE 67 Til Mutter på Tuppen
Alla Nympher i Stan; FE 67 Til Mutter på Tuppen
Skenbarlig Satan står i Sultan, FE 67 Til Mutter på Tuppen
I kull. FE 67 Til Mutter på Tuppen
Kom slå vad, i qväll FE 67 Til Mutter på Tuppen
Movitz, i afton står Baln FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Stöt i dit Valdthorn gå på, FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Echo är stolt här i gränd; FE 68 Angående sista balen på Grönlund
I går söng här i gränd. Fin. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
I går söng här i gränd. Fin. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Ulla i fönstret där står. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Släpp oss in i salen; FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Tar jag dig i svalje. D.C. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
I skinkfatena fattar, FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Stöt i ditt Valdthorn. Ja men. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Liksom stod han i roten, FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Står han i Bacchi skjul. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
I vår Krögar-stuga, FE 69 Om Mollberg Dansmästare
I en Capriol. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Bums i en Så, FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Och när han i taket slänger FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Rak i lifvet, rak Ulrika! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Som i Påskas, bror! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Ler du tåssa? Bums i nacken FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Rak som knekten står i roten! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Alt i ledigt skick. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Tältet insveps i mörker och dimma, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Af en svärm i svett och harm, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Som där kring Mörsarn trängas i diket, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Chorum in i skogens kamrar skallar, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Vakna, se Soln i molnena skrider, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
I det späda gröna gräs; FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Gungar i sin öpna Chaise; FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Rödaste Smultron i Mjölk och Vin? FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Än de stolta Stammar som stå rad i rad, FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Skål och god middag i Fenstret min sköna! FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Sömnig i sadeln, min Cousine, FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Nu ledes Hingsten i spiltan, min Ulla, FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Gnäggande, stampande, i galopp. FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Du all naturen upeldar i låga FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Klang! ner vid grinden, i varmaste råga, FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Regnet nedöst i bullrande låga, FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Hvälfver i skyn sin brandgula båga, FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Fan i Fauteuillerna! stolarna kullra; FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Hej! bullra i dörrarna bullra; FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Ner i källar-svaln. FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Råstig i svalje; FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Kring din pensel i ordning stå, :||: FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Där du tyst i din vrå FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
I öronen, hvad glans! en glans som högröd skiner; FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Som prydd med en Smaragd i flere hvarf sig delar. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Jag undrar just min Son Slå i och sup mig til FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Nej du har ingen färg så liflig i din kruka, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Hålt Movitz! Gudar hjelp! du vandrar ju i drömmen. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Hej Krögar Far! kom ut! han kastar sig i strömmen. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Nej nu går jag min väg och kastar mig i sjön; FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Jämt Fästmänner i garnet, FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
Dränk i Bacchi floder FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
Svarta håret i hängande lockar FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Med stopet i näfven han på Krögarn sir. FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Mässings-kammen blank bak i nacken FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Månan i molnet sin guldgula dimma FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Han som nu kasta, och Brickan i huken FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Med sin ullgarns vante i brädspelet vred, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Där i Cajutan, om bord på det där FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Kling klang! mina flickor, slå i för Contant. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Och slår i fönstret med knogen på rutan, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Ligga på stoln i Cajutan. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Hon sina snibbar i vågorna smyger, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Nalle på däcket i kedjan han står, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Månan i länkarna ljuset fördelar, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Stoln går i ring kring, och golfvet det gungar, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Sådan en huggare prompt i sig dräja; FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Förklä i trasor Och Fartyget läck. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Käppen öfver hufvud och doppskon i skyn, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Stoln hvälfd i näfven Aj aj Sophia! FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Mer skall i Lakanen spöka. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Ja! oljan knapt i lyktan utbränd, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Förrn Basfiolen surra i gränd; FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
I röda mössan blängde så arg, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Helt tyst i skorsten Murre han satt, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Ej minsta knark i blockar och tåg; FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Så dags at Bergen ren i krakel, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Fan sjelf mest in i Oboe for; FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Lång-Anders i sin randiga rock, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Och slog så Dulcian bums i väggen, och dog FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Och som det var Sanct Didrik i dag, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Lef käraste Mutter i hälso och frid! FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Charon i Luren tutar, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Pollrar i fåran, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Samlas skall i natt. FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
I gröna skålen; FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Noch för den där Potates, som jag i mig drar, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Nu står jag midt i båten, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Tils i den svarta skuggan inga himlar syns; FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Innom den krants i blommors val, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Hon flätar i lekande qval. FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Där kräftan ljustras röd i Kastrulln, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
I vatrade vågor sig drar. FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Helt tunn i en Nankins Tröja snörd, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
I vicklade skrynklor föll; FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Dess Front sågs ej i bucklor mer spridd, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Och Nymphens Kjortel, knappad i vidd, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Ej vådligt mer i ögat stack, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Och i solgången hinner fram, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Och Tuppen gol i källar-svaln, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Och Svalan flög långt in i saln. FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Herdinnan trumf i bordet hon slog, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Upreser sin man i sky; FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
I eldad brunst han trängtar sin kos, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Hur Guld och Purpur i Skåfveln, den där, FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Löfvad står Cantorn i porten; FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Hon från Danto bommen skildes i dag, FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
I våra Korgar öfverstfulla, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Tömda i gräset rulla, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Vidgar en plan i Lunden, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
I svarta hvirflar grå och ljusa, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Och så beställsam i sin ifver, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Floret i barmen pöser, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Och svettas i et kärt besvär. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Och svettas i besvär. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Summerar Taflan full i dag. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Ändtlig i detta gröna, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Fredman ser i minuten FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Ändtlig i detta gröna, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
... Warmare i mitt Contoir. fin: FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Än en styfwer i byxsäcken si FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Tornwäktarn snarkar i Tornet FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Påst Poiken blåser i hornet FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Samma Systrar i fiol som i år FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Samma Systrar i fiol som i år FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Stor sak i dygden FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Jag firar i bygden FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Jag i calaset FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Sen full i mjugg FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Nu spruta i hand FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
I spisen ett tempel han har. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
I spisen lagt FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Som mig i ditt sköte nu brakt. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Flåsar i harmen FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Så lurfwig i håren FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Jo Movitz hon sparka i änn. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Höres Echo in i gaffel gränd. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Wi få roligt gåssar nu i qwäll. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Fagotto.Spän Basonen blås i ett FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Skiut in i fönstret, bryt sönder hwar karm FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Stöt i Trompeten skrik Molberg allarm FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Och ränn Sabeln i hwar enda tarm FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Söla den hunden i blod, och i träck FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Söla den hunden i blod, och i träck FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Bagatelle i fält. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Tänk om du war i Seraillen-- FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Löp eij i din yra, FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Blir det Capitel? nej intet i dag. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
I rödt fält en Guld-pocal, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Öfverst ses i gyldne strålar FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Vackert barn i Bacchi famn! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Et vackert barn i Bacchi famn! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Ty han kämpar i sin tro; FS 1 BACCHI ADELSMÄN
I et gyldne fält, jo, jo! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
I rödt fält et Tennstop glimmar, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Midt i skölden Solen strimmar, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Och i soln en Kräfta går, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Och i gapet står Gutår. :||: FS 1 BACCHI ADELSMÄN
En blå Näsa i rödt Fält. :||: FS 1 BACCHI ADELSMÄN
En röd Näsa i blått Fält. :||: FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Står i stjernan, ser du den? FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Hjelper andra i sin mull, FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Nu Capitlet slöts i quäll. FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Riddarena up i Choret nu gå. FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Ordens peruken bäres i ett skrin, FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Lustigt i vårt våta prål! FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
I dag blir det Riddar-slag. FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
I Stjernan jag nu vinner, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Contract i min minsta sena, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
I nattråck och i karpus; FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
I nattråck och i karpus; FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Mitt öga det går i gråt. FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Ja Vivat i Bacchi tjäll FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Dubbningen i Capitlet slöts nu i quäll. :||: FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Dubbningen i Capitlet slöts nu i quäll. :||: FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
blifva, i anseende til mitt myckna arbete för FS 5 MIN HERRE!
Glock, är med döden afgången i början af den FS 5 MIN HERRE!
och constituerade Dansmästaren i Choret, Janke FS 5 MIN HERRE!
at intaga vår Dödas ämbete i Capitlet; man undrar FS 5 MIN HERRE!
hvem lotten faller på, i anseende därtil at Hä FS 5 MIN HERRE!
pelige i Bacchi rike, och hans grift hedras med FS 5 MIN HERRE!
Hoglands-vin och Öl. Klockorna skola klämta i FS 5 MIN HERRE!
rolden i Bacchi Riddare-Capitel Herr FS 5 MIN HERRE! (a)
Ur ljuset in i skuggan; FS 5 MIN HERRE! (a)
I grafvens mörka vinkel gömd FS 5 MIN HERRE! (a)
Och svept i bara kransar. FS 5 MIN HERRE! (a)
I Bacchi lek och dansar! FS 5 MIN HERRE! (a)
Som sprids i blanka strålar, FS 5 MIN HERRE! (a)
rad vid Häroldens i Bacchi Ordens-Ca FS 5 MIN HERRE! (b)
Min Glock i Charons båt går ner, FS 5 MIN HERRE! (b)
Och bort med glas i handen! FS 5 MIN HERRE! (b)
den ottonde dagen i Hömånaden 1770, FS 5 MIN HERRE! (c)
varande Förste Härolden i Bacchi Or FS 5 MIN HERRE! (c)
Ditt lof i klunkar pusta. FS 5 MIN HERRE! (c)
Din hydda var så våt i dag, FS 5 MIN HERRE! (c)
I bara honung guten; FS 5 MIN HERRE! (c)
Din skål, gutår i grafven! FS 5 MIN HERRE! (c)
Jag tumlar i ditt Grifte-chor, FS 5 MIN HERRE! (c)
För Riddarn Lundholm där i vrån, FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
Så slås din kammar-dörr i lås, FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
I jorden multna och förgås. FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
Ta i Commendeurer, FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
Är hvad i verlden helst mig behagar; FS 7 TIL KÄRLEKEN OCH BACCHUS
Jag och kamraten med tungan i sån. FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Och min kamrat skulle ta mig i famn, FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Dunder och blixt och i torka, FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Neder i sån, skull vi orka, FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Delicieux den Kalkonen i sin flottiga rök! FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Maken Bringa näplig fins i Konungens Kök! FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Råga mer i glasen, och den Punschen försök. FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Klang! min nådiga, drick och stäm nu in i vårt FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Klinga granne, präss i bottn, drick hvad du tål. FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Ett styckfat fullt i botten - hit med en Sill! FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
I min Farfars gamla rock, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Finge mynt i pungen, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Och så pung i håret, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Låtom oss i ro och fred FS 10 Supa klockan öfver tolf
I det våta röda. FS 10 Supa klockan öfver tolf
Ach om jag ägde de kronor i quäll FS 11 Portugal, Spanjen
Hvila i famnen liksom en Mamsell; FS 11 Portugal, Spanjen
Helige Fader i Rom och din ätt! FS 11 Portugal, Spanjen
Hela Olympen gutår i min vrå! FS 12 Venus, Minerva
At i min stuga FS 12 Venus, Minerva
Har ondt i bene; FS 12 Venus, Minerva
Ärna Gudinnan at kläda sig i; FS 12 Venus, Minerva
Vördnad i hjerta, FS 12 Venus, Minerva
Lappri i skymfen! FS 12 Venus, Minerva
Strunt i Olympen! FS 12 Venus, Minerva
Det var rätt curieust; i går aftons så satt vi och FS 13 KLUBBEN
jag dig min Ego i underpant; du vil, men jag FS 13 KLUBBEN
I fönster, i gluggar, i vinklar och vrår; FS 13 KLUBBEN
I fönster, i gluggar, i vinklar och vrår; FS 13 KLUBBEN
I fönster, i gluggar, i vinklar och vrår; FS 13 KLUBBEN
Blott fyrken och flaskan och jag gå i dans? FS 13 KLUBBEN
De quitta mig lika, blott öl fins i stan. FS 13 KLUBBEN
månne deras politiska byggnad i anseende til A FS 13 KLUBBEN
Men finge jag råda, skull dagligt i söl FS 13 KLUBBEN
Båd Kung och Minister få simma i öl. FS 13 KLUBBEN
I quartaler :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
Och en tunna guld i arf, FS 14 Hade jag sextusende daler
Stora skepp i Ocean, FS 14 Hade jag sextusende daler
Köpa mig sen gods i partier, FS 14 Hade jag sextusende daler
Hjertat i mig spritter och dansar, FS 14 Hade jag sextusende daler
Blir jag gift, en ting i mig svider, FS 14 Hade jag sextusende daler
I hurtigt språng, i tripp och traf, FS 15 KÄLLARSÅNG
I hurtigt språng, i tripp och traf, FS 15 KÄLLARSÅNG
Och se sig sjelf i fara FS 15 KÄLLARSÅNG
Så drickom nu i botten, FS 15 KÄLLARSÅNG
I denna sällhets lotten FS 15 KÄLLARSÅNG
i kras FS 15 KÄLLARSÅNG
I Calas, FS 15 KÄLLARSÅNG
I Bacchi ägta Paradis. FS 15 KÄLLARSÅNG
I vårt skrål, FS 15 KÄLLARSÅNG
Ta mej tunnor tusend i förtreten supa vi. FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Punsch och Bischoff upp i skyn! FS 16 Är jag född så vil jag lefva
I Januari månad, Gutår! FS 17 BACCHI CALENDER
Sen köpte jag i Stakens gränd FS 17 BACCHI CALENDER
Slå i mer vin. FS 17 BACCHI CALENDER
I sina varma droppar gaf, FS 18 FRÅSSAN
Jag Brödren ser i Öl-coulisen FS 18 FRÅSSAN
Med tio pund i Engelsk hyra, FS 18 FRÅSSAN
Om jag ej i min kulna plåga FS 18 FRÅSSAN
Och benen domna i min bädd; FS 18 FRÅSSAN
Och Hafversoppa i mitt stop! FS 18 FRÅSSAN
Kom Björnar kom i tripp och traf :||: FS 19 Ach! döden är en faslig björn
Och i näfven en Citron; FS 20 Mina Björnar samlen eder
I sitt hvilorum så full. FS 20 Mina Björnar samlen eder
I några svarta led; FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Och du som svartsjuk slår i kras FS 21 MÅLTIDS SÅNG
I blodig skjorta sträckt ditt steg; FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Och du som tumlar i paulun, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
I Chloris armar feg; FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Och halkom sen i grafven fritt, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
I sina gästabud! FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Står i sin skrud. FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Står just i dag. FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Courage i hvar kropp! FS 22 BACCHI BRÖLLOP
I dag han för prestaf; FS 23 BACCHI BEGRAFNING
I processen vandra par om par, FS 23 BACCHI BEGRAFNING
I processen :||: FS 23 BACCHI BEGRAFNING
Drickom i kapp. FS 23 BACCHI BEGRAFNING
Slå Bacchi sköldemärke i kras FS 23 BACCHI BEGRAFNING
Drick gubbar, i vårt sorg-calas, FS 23 BACCHI BEGRAFNING
I silfver-glitt. FS 23 BACCHI BEGRAFNING
En syndare där i sin nöd FS 24 KROGEN
I skjortan stod Prästen, FS 24 KROGEN
Vår Herre honom tog i går, FS 25 KRÖGAREN
Nu et par halfärmar i en ask. FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
Med en klocka som stått i pant. FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
Här i verlden är mycken harm. FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
I Choret :||: FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Chorus i choret suckar och gråter, FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Drick i vårt sorgelopp. FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Vil du i choret? Topp! :||: FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Och dem bus i väggen slog, FS 28 TRE REMMARE
I Skrubben Numro Fyra; FS 28 TRE REMMARE
I sin kolt, FS 28 TRE REMMARE
Och Kyparn slog i mera. FS 28 TRE REMMARE
Damp med i Capriolen. FS 28 TRE REMMARE
Trumf i bordet; mera klöfver; FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Och kör i fullt språng. FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
I hvar dans har han det felet, FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Ring i ring, och sväng på klacken, FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Så stolt i divisionen FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Stöt i trompeten, larm! FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Stöt i trompeten mer! FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Fönstren öpnas, slå i FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
I sina tiggar-påsar FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
I Neptuni famn dig frid bebåda; FS 31 FISKAFÄNGET
I dina ögon, i suckar och tal. FS 31 FISKAFÄNGET
I dina ögon, i suckar och tal. FS 31 FISKAFÄNGET
Stig då i båten, sjungom vi båda! FS 31 FISKAFÄNGET
I vårt bröst. FS 31 FISKAFÄNGET
I dina armar FS 31 FISKAFÄNGET
I din stilla famn kan jag ej dölja FS 31 FISKAFÄNGET
Hur i döden hjertat vil dig följa. FS 31 FISKAFÄNGET
När mot dess klara djup Timantes i sin yra FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Det späda vatten-sorl, som ned i mossan spelar, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
I sjelfva helsans sköt. FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Sig Hunden lagt i ring. FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Och Fiskarn nyss begynt sin not i vassen snöra, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Vallhjonet i sin lur. FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
I Rågskyln någon gång den svarta fogeln knäpper, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Kring nattens Majestät sig alt i dvala sänker, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Och sjung i skogens hvalf! FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Bjud tystnad upp i skyn! bjud Neptun sitta stilla FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Hvarje galt i stan. FS 33 Magistraten uti T fiker
I en ganska sträng och svår qvestion, FS 33 Magistraten uti T fiker
Rådman här i stan. FS 33 Magistraten uti T fiker
Men i M mins jag, FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Drack i botten, drack i botten. FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Drack i botten, drack i botten. FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Nej i botten, nej i botten FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Nej i botten, nej i botten FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Och i salt genast hon förvandlas. FS 36 Gubben Loth och hans gamla Fru
Fick i sina unga år FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Dränk din harm i magen. FS 37 Glada Bröder när vi dricka
I min smak ej dåger. FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Ryckern i manteln, och suckar och ber, FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Ach! om jag varit i Josephs ort, :||: FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Aldrig en dåre i verlden så stor FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Gått i två skor. FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Friskt äta och dricka i Potiphars sal, FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Och i en brudsäng, så sömnig och klen, FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Trots så bister som nån i Sverge, FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Intet bränvin i Kunga huset; FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Bakom skärmen i tabernaklet, FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Sig en bjällra just bak i nacken; FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Kling sad den när han damp i backen. FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Men vi lefva i annan tid, :||: FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Som et lejon i en jungfru-bur; FS 40 Ahasverus var så mägtig
Vin bars fram i gyldne skålar; FS 40 Ahasverus var så mägtig
Hännes Majestät i Persien FS 40 Ahasverus var så mägtig
Skönhet gör i verlden stor förtret. FS 40 Ahasverus var så mägtig
Sig i galgen svänger, FS 40 Ahasverus var så mägtig
I en galge femti alnar hög; FS 40 Ahasverus var så mägtig
Svängde sig i purpur-mantelen, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Höghet ofta står i fara; FS 40 Ahasverus var så mägtig
Klinga med glasen, lät oss sjunga i chor! FS 41 Joachim uti Babylon
I så lustigt lag! FS 41 Joachim uti Babylon
I hvar enda lem! FS 41 Joachim uti Babylon
Hvad de hade i sinne; FS 41 Joachim uti Babylon
Hopp i brudsäng kan man tänka FS 42 Judith var en riker Enka
Vackert barn i Jungfru-buren, FS 42 Judith var en riker Enka
Helt tyst i sin gömma! FS 42 Judith var en riker Enka
I Judiths armar dör. FS 42 Judith var en riker Enka
I Judiths armar dör. FS 42 Judith var en riker Enka
Legat drucken i paulun; FS 42 Judith var en riker Enka
I en gammal säck. FS 42 Judith var en riker Enka
Se Judith i Triumf! FS 42 Judith var en riker Enka
Se Judith i Triumf! FS 42 Judith var en riker Enka
Och i glasen nappa. FS 43 Adams skål, vår gamla far!
Hvar i sin gömma. FS 43 Adams skål, vår gamla far!
Som bodt i Jerusalem, FS 43 Adams skål, vår gamla far!
Slå då glasen fulla i, FS 43 Adams skål, vår gamla far!
Skrattar i näfven, gluttar och ser ner, FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Som vältra sig i din Paulun? - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Fler än i bolstren finnas dun. FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Gråten står mig i halsen broder. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Dricka i botten och må väl. FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Dricka i botten och må väl. FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Flöt i Buteljerna. FS 45 Om ödet mig skull skicka
Flöt i Buteljerna. FS 45 Om ödet mig skull skicka
Min hatt i fenstret såg, bland andra hattarna, FS 45 Om ödet mig skull skicka
I dina spår, FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
Hur i en vrå FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
I en Pocal FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
I Concursen där han satt, FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
I skymunnan, FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Stod en Nalle i sitt hörn. FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Fick han Debet i full summa, FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Och i Credit netto Noll; FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Litet Bischoff stod i glaset, FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Slöts i år; FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Och ölet i putten, FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Men stack henne miste i Krögarmors stop. FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Herr Preses med skorpan i truten, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
I fast, en Ölkanna, och item FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
I löst, en Half ankare god Pomerans, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Det plagget i värde tolf öre; Gutår! FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Strunt i mina Björnars examen, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Du där längst in i vrån, FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Hör är det fredag ell torsdag i dag? FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Kors hur han frögdas i flickornas famn! FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Fordom Tullnär i Cimbritshamn. FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Den blånan under ögat, i pannan det ärre. - FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Som han söp opp i höstas tror jag mest; FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Dito et par Byxor som skifta i grått. FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Jo, alt i hop FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Dito en Stubb i trasor lapp på lapp, FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Dito et par Lakan som skifta i grönt. FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
I Rättens stora rum, FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
I glasen ta, FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Uplästes hvad i denna tvist FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Väl sämre i dig går. FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Och Pontac i vår bål! FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
Vin i dag! FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
I närvarande Parter, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Som i Concursen äga rätt och talan, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I hans varma floder bada, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Hvar i sin ficka FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Hafva något i. FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af saken, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Låtom oss i nya Bålar FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af lagen, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Strunt, sa Bacchus, i den sk…n; FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Den är i putten, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af detta FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Eller vill du i vinets floder FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af bristen, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Och ingen droppa fins i Bålen mera; FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Som i Concursen äga rätt och talan, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Mollberg höll flaskan och Bredström satt mitt emot i dörrn, FS 55 BAGGENS-GATAN
Klädd i sin randiga hemväfda råck och väst; FS 55 BAGGENS-GATAN
Klacka en toffel, små pigorna nicka i hvart hörn, FS 55 BAGGENS-GATAN
I en grå och sprucken sky FS 55 BAGGENS-GATAN
Där bor, sjöng Bredström, den tjocka Malena bred i ron, FS 55 BAGGENS-GATAN
Breder i gumpen och fet - FS 55 BAGGENS-GATAN
Där bo flickor ända högt upp i vind, FS 55 BAGGENS-GATAN
I hvar säng så flissa och rasa två och två, FS 55 BAGGENS-GATAN
Bo, bo, bo, bor hon där? - Ja, där står hon i dörrn, FS 55 BAGGENS-GATAN
Skörtena flägta med sniljor i alla hörn; FS 55 BAGGENS-GATAN
Fladdrar stolt i Nymphens hand, FS 55 BAGGENS-GATAN
I en gammal urblekter Phaeton, FS 55 BAGGENS-GATAN
Fram i fronten glittrar en blomma, där en rand FS 55 BAGGENS-GATAN
Få, få, få, fåfängt at slippa i köket in - Å jo, FS 55 BAGGENS-GATAN
Katten i spisen han jamar och krafsar med sin klo; FS 55 BAGGENS-GATAN
Hör på Fidella i fälln, FS 55 BAGGENS-GATAN
Agta kjorteln, si hur han fladdrar i hvar våd; FS 55 BAGGENS-GATAN
Som vil titta i min bok, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Och i dig Bacchus blott hafva mit val, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Tils man slagit för mig i, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Hjertats ro i fylleri. FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Frisk som blomman i sin fröjd, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Om ej i grus och ler FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Sin fot i språnget blyg. FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Sågs här i hvart et hörn FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Och Kråkan där i gran. D. C. FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Hvad sqvalpning i hvart stig! FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Har du något i flaskan qvar? FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Har du något i flaskan qvar? FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Häll då i glaset för en hvar, FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Drick i botten som en karl, FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Så rigtigt, häll i dig och svälj, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Klunk i botten, och klunka, klunka glas på glas, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Svara mig i hast - FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Blir jag ej i fred. - FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt häll i dig och svälj &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Var välkommen i vårt lag. FS 61 TIL BUTELJEN
Blif hos oss i dag. :||: FS 61 TIL BUTELJEN
Rägna de sku i Calas. FS 62 Aldrig et ord!
Alla i västen, FS 62 Aldrig et ord!
Sku dricka om i calas. FS 62 Aldrig et ord!
Och i blomman, sin paulun; FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Minsta kräk i kärr och syra, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Haga, i ditt sköte röjes FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Stolt i dina ränlar höjes FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Än från yx i björk och tall. FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Följa det folk som pryder hans köl, bland båtsmänner klänga i FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Står jag på tå med kikarn i hand, och suckar vid blixt af FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Ser huru Neptun i glittrande språng framkallar de nakna FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Vatnet så klart i rinnande sorl försilfrar de mörkgröna fjällen; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Flyta i ring med rygg emot rygg, och somliga buga och niga. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Blåsa i horn så väldiga skall, at Roddarne släppa sitt roder; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Tils i ett svalj, helt tätt vid hvarann de plumpa och dyka i vågen, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Tils i ett svalj, helt tätt vid hvarann de plumpa och dyka i vågen, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Aeolus syns i ljungande moln, och Flora i blommor på marken; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Aeolus syns i ljungande moln, och Flora i blommor på marken; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Valdthornet hörs vid gastarnes sång, som mumla och tumla i FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Holmar och skär i ljusblåa fält et Tyrus för ögat utbreder, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Där än et skepp, än en båt, än en sump framlodar i bugter och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Foglen i skyn med qvittrande näbb til låfsång bereder sin tunga; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Brantaste berg förvandlas i fält, där Fröja med hela sin skara FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Lutar sig fram, betraktar så ömt den glimmande slupen i fåren, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Då hon bestört ser Kungen ombord, och orkar ej dricka i botten. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Alting är gladt, alt andas så fritt, och solen i molnena glimmar, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Tils i en blink båd mörker och qval förändra de ljufliga timmar. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Spädaste Nymph, med kläde i hand, hon hviftar och niger och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Syster och bror i fallvalk och kolt, på marken de stimma och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Kungen han far; de brista i gråt; Föräldrarna bjuda dem tiga. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Tag mig i hand, omfamna mitt bröst. - Så vandrar hon bort FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Rik och förnäm i purpur och glans sitt anlet förvandlar en annan, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Taga hvarann upriktigt i famn, med tårar sin önskan besanna. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Som i vår stad gör gladaste bygd så ängslig och mörk som en FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Virkar mitt nät, tar bössan i hand, och kastar min lyra - må göra; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Hundarne ren i sträckande lopp i kors emot Hararne springa; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Hundarne ren i sträckande lopp i kors emot Hararne springa; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Luften är sval, i stillhet och lugn, de grönskande ängarne pråla; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Ned i en däld et vallhjon med horn hon tutar och boskapen FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Full på et klöf en bonde i sömn vil ingen sin kosa förmena. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Där ligga lass kullstjelpta i sand, och hästarna stå utan grimma. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Inom hvars hägn en rinnande bäck försvinner i vikar och dalar. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Under en gök som gal i et ur, tätt utmed en kruka med vatten; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Saul med et spjut, Susanna i bad och Absalons skenande mula. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Där på en pall en gumma i bok med glasögon pekar och letar; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Full på en stol med piskan i hand en bonde han gnolar et quäde; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Lofvar god vind, sen pekar med hand hvar Åbo det ligger i Skåne. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Gnabbas med en som står vid en spis och mjölken i kittelen FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Gissar, i år, som kornet är rikt och axena frodiga bugna, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
At få sin säd förvandlad i drank, och önskar at vädrena lugna. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Taga i ring; men Skytten går bort, och knaps uti bergena FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Ren på min rygg min hare jag bär, och några små vipor i taskan. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
ELIS, God natt! jag dricker din skål til yttersta droppan i flaskan. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Lindra mitt qual; tag lyran i hand; jag orkar ej mer i min yra; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Lindra mitt qual; tag lyran i hand; jag orkar ej mer i min yra; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Hurra! i rågadt mål! FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777

Next Section

Top of Section