Next Section

Previous Section

 
 HÖGBEMÄLTE...........1
äro förklarade lika med Riddare af högbemälte FS 5 MIN HERRE!
 
 HÖGBRÖSTAD...........2
Lång och högbröstad, breder i truten, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Se där! hvar han kommer högbröstad och spänd; FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
 
 HÖGD.................4
Oboe.Djuphet och högd; FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Tempelbyggnad på en högd? och nedanför i vattubrynet, FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Det från sin högd sig så fördjupar, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Siung blott om winet och kärlekens högd FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
 
 HÖGDA................1
Just där innom Torpets högda gräs, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
 
 HÖGDER...............1
hur skönsta högder syns som mörcka griffte-wårdar EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
 
 HÖGER................5
beröms till höger och till wänster, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 13
Hamrarna knacka så tätt. Märker du åt höger en Grekisk FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Höger omvänder Er, skyldra med Musköt! FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Wingmarkens Kärsta åt höger, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Til höger, vänster, bakfram, må ske; FS 62 Aldrig et ord!
 
 HÖGG.................6
stog Herr Rådman och högg wed. EN STUF RIM N:o 9 IMPROMTU
Tack du som virket högg och drog ur skogen FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Därmed så högg han mig på min trut. . FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Högg mig på truten. Pling plingeli plång. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Skoflickarn högg mig, Pling plingeli plång FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Som höggen vid öra. FS 42 Judith var en riker Enka
 
 HÖGHET...............3
Det plär hans Höghet förnöja- FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Himmel! hvad bugningar, höghet och damb! FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Höghet ofta står i fara; FS 40 Ahasverus var så mägtig
 
 HÖGMAGADE............1
Nedslagna Män, högmagade Quinnor FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
 
 HÖGMOD...............2
Men wällust följer harm, ditt högmod skull i buren EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Vi dricka skålen med högmod och rang. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
 
 HÖGRA................1
Och ger spårren med sitt högra ben. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
 
 HÖGRE................2
kan man högre brist förklara EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
Flöjten ännu högre ställ; FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
 
 HÖGRÖD...............1
I öronen, hvad glans! en glans som högröd skiner; FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
 
 HÖGST................4
wid pumpen högst på stången EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
din fägring högst på hiertan rår, EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
och de som högst sin önskan nått, EN STUF RIM N:o 41 ÖFWER LÄNGTAN Wisa
Kungen högst, för högsta ordet; FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
 
 HÖGSTA...............3
wid sitt hiertas högsta winst? EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
Kungen högst, för högsta ordet; FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Som just til det högsta togs up til en slant. FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
 
 HÖGSTE...............1
Hos Bacchus högste Ämbetsman, FS 22 BACCHI BRÖLLOP
 
 HÖGT.................13
som sig främst i Spetzen högt! EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
uti Castanie-trän högt upsatta med konstigt virkade förlåter. FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Med näsan högt i vädret. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Talte helt högt om Pålns conjunctur, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Hissa vimpeln högt i topp; FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Mellan två linor högt upp i en gran. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Än högt i sky, FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Högt bröst, kullrig länd, och hvita händer. D. C. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Bröstet sväller högt, och hvar gång Nymphen andas, FE 66 Til Movitz Målare
Movitz vik mössan högt öfver öra, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Högt swällande brusig och warm. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Där mitt öfver, högt öfver porten, ser du då? FS 55 BAGGENS-GATAN
Där bo flickor ända högt upp i vind, FS 55 BAGGENS-GATAN
 
 HÖGTID...............4
vår Ulla Winblad föds at werldens högtid gjöra; EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
en femton-åhra mull min högtid will förstöra, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
sen wij dylik högtid fira; EN STUF RIM N:o 42 TILL H: K: M: d. 19 aug. 1779 på Drottningholm
Och lät oss sluta en högtid så stor. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
 
 HÖGTIDLIG............1
Til en ny högtidlig yra FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
 
 HÖGTIDS..............3
Liksom en Herdinna, högtids klädd, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Och Högtids prål, FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Trött om högtids dagen, FS 63 Mäster Petrus från det helga höga
 
 HÖGÄDLE..............3
Skål Högädle Herr Rådman! Det var kostelig Rack. FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Högädle Herr Preses tog ordet, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Högädle Preses Bacchi vän! FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
 
 HÖIJS................1
Höijs och twingas FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
 
 HÖJA.................4
Sina halsar gnäggande höja. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Höja sig och titta och glo. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Höja sina gyldne horn, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Höja sig up och spruta en rymd, som sköljer båd master och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÖJDER...............1
Här skönsta höjder fly, där mörka griftevårdar FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
 
 HÖJER................3
Prägtigt sig en ställning för vårt öga höjer, FE 66 Til Movitz Målare
Fålen, loddrig, frustar och sig höjer, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Åter en ann utarmad och blek han höjer sig up på sin krycka, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÖJES................1
Stolt i dina ränlar höjes FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
 
 HÖJS.................1
Mot skyarna höjs, FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 HÖK..................2
Öpnar fader Hök. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Fader Hök, din skål hvar dag! FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
 
 HÖLJ.................1
Hölj dig med ditt hvita dok, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
 
 HÖLJDE...............2
Af brandgult silke höljde, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
höljde min Nymph på Floras Fest, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
 
 HÖLJER...............1
Du öron och näsa höljer; FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
 
 HÖLL.................6
men ändå min Kruka höll. EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
Höll på et eldkol blåsa. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Först höll Bergen en harang, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Och höll mot Morgonrådnans gyldne rand FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Vår Ulla sitt Intåg höll; FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Mollberg höll flaskan och Bredström satt mitt emot i dörrn, FS 55 BAGGENS-GATAN

Next Section

Top of Section