Next Section

Previous Section

 
 HÅLLA................5
Kring hänne hålla vakt FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Jag skall hålla dig varm. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Hålla pipan tänd. FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Hålla til godo et litet Calas; FS 12 Venus, Minerva
Si då skulle jag hålla baler, FS 14 Hade jag sextusende daler
 
 HÅLLAS...............1
tation kommer at hållas d. 11 nästk. Aug. af Ce FS 5 MIN HERRE!
 
 HÅLLEN...............2
Blås edra satar och hållen er raka, FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Systrar hållen eder raka FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
 
 HÅLLER...............10
Ja! jag håller en färsk hummer, EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
han håller Ödets storm för lek EN STUF RIM N:o 41 ÖFWER LÄNGTAN Wisa
tennstopet, som Cajsa Stina står där och håller, liksom talar FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
i bordet! Åtta styfver håller jag. Courage du gamla FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Håller handen under kind, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Håller uti yxan helt flat, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Hörnan föll, fem supar håller jag; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Han håller för ögat sit råckeskört FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Jag håller för, FS 15 KÄLLARSÅNG
Än at jag sjelf ser bort och håller ljusena, FS 45 Om ödet mig skull skicka
 
 HÅLLET...............1
Hållet kommer in. FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
 
 HÅLLKARLAR...........1
Kärngar och barn, skjutsbönder en svärm, hållkarlar, förlupna FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÅLLKARLEN...........1
Hållkarlen lyss och rensar sin nubb, förbannar sit fnöske och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÅLLKARN.............1
Hållkarn ropar, hör du ropet? FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
 
 HÅLT.................10
Tyst Fauner, gastar, troll, Cykloper hålt at tjuta EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
Hålt, lät oppen. FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Slån i hjernan! Slån Nej hålt. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Movitz med flor om armen, hålt! FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Hålt Movitz! Gudar hjelp! du vandrar ju i drömmen. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Hålt Movitz! hålt min Son! din kärlek får sin lön. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Hålt Movitz! hålt min Son! din kärlek får sin lön. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Min Engel, min herde, nå hålt. > FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Ur vägen god vänner, hålt! FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
Cycloper, Fauner, tyst! hålt, Gastar! opp at tjuta FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
 
 HÅR..................11
med rundt och pudrat hår, med sorgband i skjortkragen EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
wrider wattnet ur sitt hår, EN STUF RIM N:o 38 DEN 16 JUNII 1777
Rödt hår; FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Si uppå des knorliga hår, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Med lurfvigt hår, svart som en Mor; FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Där sist et rosigt band hopflätar Hännes hår. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Se där på däcket, den där med grått hår, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Brukte egna hår, :||: FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Än hans minsta hufvud hår. FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Med calott och långa raka hår, FS 63 Mäster Petrus från det helga höga
Som ur sitt skum med fladdrande hår upstiga på tusende ställen. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÅRD.................1
Döden, grym och hård, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
 
 HÅRDT................1
Hängslet af taft, guldblandadt och grönt, är fästadt så hårdt som FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 HÅREN................1
Så lurfwig i håren FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
 
 HÅRET................9
Släng din mässings-kam i håret, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Håret hängde FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Se hur håret fladdrar baktil och fram, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Håret med nålar FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Håret som bland pärlor knyts, FE 66 Til Movitz Målare
Svarta håret i hängande lockar FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Håret kring axlarna, Mössan på öra, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Ulla med lurfwiga håret FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Och så pung i håret, FS 10 Supa klockan öfver tolf
 
 HÅRFRISÖRN...........2
Hårfrisörn ur dansen, och Löparn ska in. FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Och Hårfrisörn ska in. Gutår. FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
 
 HÅRLOCKEN............1
Hårlocken pudrad, upvicklad och tvär. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
 
 HÅRPISKAN............1
Tätt uti nacken hårpiskan hänger; FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
 
 HÉROS................1
Peut conduire un Héros au dixième volume. FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
 
 HËC..................1
Hic hëc hoc FS 28 TRE REMMARE
 
 HÖ...................1
Ach alt kött är ! FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
 
 HÖBÅT................1
Olle på en Höbåt står; FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
 
 HÖFLIG...............1
Blir han höflig, tålig och mjuk. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 HÖFLIGHET............1
med höflighet, med täcka later, EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
 
 HÖFT.................1
Lårbenet, bröst och höft och länd!. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
 
 HÖG..................6
hög-grön i sin dräkt, så renlig i sin ans, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
knapt så hög och dyr Person EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
Skyn är mörckblå, hög och klar, EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Hur, under det luften blef kulen och hög, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
I en galge femti alnar hög; FS 40 Ahasverus var så mägtig
hög röd som det röda lack, FS 55 BAGGENS-GATAN
 
 HÖGA.................10
kringwärft af höga planck med taggar, spiut och EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
hwarfrån din wackra ätt sitt höga ursprung bär; EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Till Guds Försyn och till det Höga EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
På Templets höga tinnar. FE 29 Til de förnäma
Med suckar til det höga. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Nymphren på klackarna höga, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Sväfvande Hamn på bolstrarna höga! FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Och på de höga bröst en dubbel gullkjed spelar, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Swäfwande hamn på Bolsterna höga :||: FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Mäster Petrus från det helga höga, FS 63 Mäster Petrus från det helga höga

Next Section

Top of Section